Katalog odpadů

Dle přílohy č.1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. přijímáme tyto odpady:

17 01 01 beton

17 01 02 cihly

17 01 07 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků

17 03 02 asfaltové směsi

17 05 04 zemina a kamení

20 02 01 biologicky rozložitelný odpad / tráva /

UPOZORNĚNÍ: Odpady, které mají nebezpečné vlastnosti nepřepravujeme.
Nejčastější odpady, které spadají do kategorie nebezpečných odpadů a nesmíme je přepravovat: lednice, televize, monitory a zařízení s klasickou skleněnou obrazovkou, materiály s obsahem azbestu, eternit, asfaltové lepenky, bateriové články, zářivky, barvy, ředidla, syntetická maziva, zbytky pohonných hmot nebo tekutých paliv, provozní automobilové kapaliny, tiskařské barvy, tonery.